Pomoč v akutni duševni stiski

Kriza je stanje dalj časa porušenega duševnega (psihofizižnega) ravnovesja
zaradi razmeroma hude duševne ali osebnostne obremenitve oz. stiske, ki jo
doživlja posameznik v določ enem življenjskem obdobju.

Razvojne krize so običajne in si v razvoju posameznika sledijo v logičnem
zaporedju (v adolescenci, srednjih letih, starosti). So prehodne (Če znanim
zahtevam in nalogam določenega življenjskega obdobja se pridružijo nove) in
uspešna razrešitev vodi v novo razvojno obdobje. Težave, ki nastanejo, kadar
posameznik obtiči v prehodu iz enega v drugo razvojno obdobje, pa pogosto
prerastejo v duševno krizo.

V duševno krizo lahko privedejo dogodki, ki preprečujejo ali ovirajo izpolnjevanje
pomembnih življenjskih potreb in ciljev. Pogosto so povezani z izgubo ali grožnjo
izgube, ki sta lahko dejanski ali pa le del posameznikovega doživljanja, npr. smrt
bližnjih, ločitve z bližnjimi, izguba službe, izguba samospoštovanja, bolezen,
invalidnost, upokojitev, nesreče idr. Posameznikov odziv na obremenilne
dogodke je odvisen od vrste sprožilnega dogodka, njegovih osebnostnih lastnosti,
predvsem pa od sposobnosti prilagajanja in obvladovanja različnih situacij ter
socialnih okoliščin. Večina ljudi sama ali spomočjo bližnjih obvlada krizno situacijo
in ponovno vzpostavi porušeno psihofizično ravnovesje ter osebnostno (do)zori.
Neugodna interakcija med osebnostnimi potezami in zunanjim okoljem pa lahko
potisne sicer stabilnega posameznika v situacijo, ki preseže njegove zmožnosti,
da uspešno obvlada in razreši nastalo stisko. Takrat je smiselno, da posameznik
poišče strokovno pomoč in se ob podpori strokovnjaka spoprime s svojo stisko,
ki sicer lahko pripelje do trajnih sprememb posameznikovega razpoloženja,
osebnostnega delovanja in ogrozi njegovo integriteto.

Krizna intervencija je usmerjena na posameznikove aktualne razmere in njegovo
čustveno doživljanje le-teh. Posameznik ob strokovni pomoči išče konstruktivne
rešitve za nastalo situacijo oz. učinkovito prilagoditev nanjo. Po zaključeni krizni
intervenciji se lahko odloči za vključitev v psihoterapijo.